Algemene Voorwaarden Home Center Wolvega

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De verkoper: Home Center Wolvega, gevestigd aan de Frisaxstraat 12, 8471 ZW te Wolvega, KVK-nummer 01062054, BTW-nummer NL800029422B01.
 2. De koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2 – De geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties door of in opdracht van de verkoper gedaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorwaarde “zolang de voorraad strekt”. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn schriftelijk vermeld wordt.
 2. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, die in offertes of aanbiedingen van de verkoper voorkomen zijn voor hem niet bindend en geven slechts een indicatieve indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 4. De verkoper behoudt het intellectuele eigendom, van de bij de offerte verstrekte ontwerpen en afbeeldingen indien en voor zover dit van toepassing is.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De aanbetaling. De verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een koopovereenkomst een aanbetaling te verlangen met een maximum van 25% van de koopsom.
 2. Prijswijziging. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst maar voor de aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen een termijn van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Prijsverhogingen welke na de termijn van 3 maanden optreden zijn voor risico van de koper. In dat geval heeft koper het recht om de koopovereenkomst op deze grond te annuleren, onder vergoeding van 30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Bij prijsverlagingen na de bovengenoemde periode zullen op verzoek van de koper, de verlagingen worden doorberekend, met uitzondering van verlagingen in het kader van folder- of reclameacties, advertenties, opruimingen e.d.
 4. Eigendomsvoorbehoud. Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht, om deze goederen aan derden af te staan of in onderpand, dan wel bruikleen te geven of te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel bijkomende kosten volledig zijn voldaan.
 5. Zekerheidstelling bij zakelijke kopers. Bij een overeenkomst met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de verkoper gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting te verlangen en of te vorderen.
 6. Schadevergoeding bij zakelijke kopers. De verkoper is bij de uitvoering van een overeenkomst met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, nimmer tot enige schadevergoeding gehouden, anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

Artikel 5 – Tekortkoming in de nakoming

 1. Een tekortkoming in de nakoming kan de verkoper niet toegerekend worden indien deze volgens wet, rechtshandeling of in maatschappelijk verkeer geldende opvattingen en bepalingen niet aan haar kan worden toegerekend.
 2. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal de koper aan de verkoper nog gedurende 4 weken na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen alsnog na te komen. Indien bovengenoemde tekortkoming aanhoudt en de uitvoering ook na deze 4 weken niet mogelijk is, hebben de partijen elk afzonderlijk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen een termijn van 10 dagen na de overschreden periode. Zij zijn als partij dan niet tot enige schadevergoeding aan de andere partij gehouden.

Artikel 6 – De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan, de in de koopovereenkomst bepaalde termijn waarbinnen de levering dient te zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximale uitloop van 4 weken. Indien de verkoper alsnog binnen deze termijn levert, mag een eventuele tussentijdse prijsverhoging binnen deze uitloop termijn van 4 weken niet aan koper worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn, dan wel bij overschrijding van de vast overeengekomen levertijd, heeft de koper het recht, de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding te verlangen.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke, dan wel de vast overeengekomen levertijd is de verkoper bij een overeenkomst met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd.
 5. Bij een overeenkomst met andere kopers is de verkoper ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. Een en ander met een maximum van 10% van het orderbedrag.

Artikel 7 – De aflevering

 1. Onder de aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de koper.
 2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer aflevering van goederen zal geschieden, heeft de koper, tenzij anders overeengekomen, tegen vergoeding van directe schade en kosten ervoor zorg te dragen dat:
  • de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
  • de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke te doen om een vlotte aflevering mogelijk te maken.
  • in de ruimte waar gewerkt moet worden dient elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig te zijn.
 3. Indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, dient bij de koopovereenkomst door de verkoper en de koper nader geregeld te worden wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van takel, lift of kraan is altijd voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.
 4. Indien de koper bij het sluiten van de koopovereenkomst geen problemen meldt, wat betreft het horizontale of verticale transport, zijn, indien zich bij de aflevering toch problemen voordoen, de extra bezorgkosten, de kosten voor takel, lift of kraan of 30% annuleringskosten voor rekening van de koper.
 5. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, hetzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Het vervoer en de vervoerschade

 1. In de overeenkomst is, indien schriftelijk overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de verkoper, die daardoor het risico van beschadiging of verlies draagt. De koper wordt geacht de gekochte goederen zonder vervoerschade te hebben ontvangen indien deze niet dan nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper binnen een week van het gebrek op de hoogte heeft gesteld, tenzij dat redelijkwijs niet van hem verlangd kan worden.
 2. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de verkoper gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer dient door de koper op het ontvangstbewijs een aantekening van de beschadiging te worden gemeld en opgetekend. Bovendien dient de koper onmiddellijk aan de verkoper melding te maken van de aard van de beschadiging. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de koper op het ontvangstbewijs te worden vermeld.
 3. Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 13 van toepassing.

Artikel 9 – De betaling

 1. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering. In geval van een factuur dient betaling vooraf te geschieden. Andere voorwaarden gelden uitsluitend mits schriftelijk overeengekomen.
 2. De koper is automatisch in verzuim indien de betaling niet direct bij aflevering kan plaatshebben waarna de goederen dan door verkoper mee retour genomen worden. De daarop volgende extra transportkosten voor het opnieuw aanbieden van de goederen, alsmede eventuele incassokosten komen volledig voor rekening van de koper. Een nieuwe aflevering van de goederen vindt dan pas plaats, indien koper voorafgaand aan de levering haar betalingsplicht heeft verricht.
 3. Wanneer de levering aansluitend na 14 dagen nog geen plaats kan hebben, is de koper verplicht aan de verkoper vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling, een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het onbetaalde factuurbedrag. Bij buitenrechtelijke invordering is de koper, naast de koopsom en de rente, de daaraan verbonden buitenrechtelijke kosten naar redelijkheid verschuldigd. Deze incassokosten bedragen ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 12,50. De gehoudenheid tot betaling volgt uit het enkele feit van de aanschrijving door een derde incasseerder, waaronder een incassobureau, echter slechts indien de koper hiervoor reeds door verkoper tot betaling is gemaand.
 4. De verkoper die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeeltes uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de koper een deelfactuur.

Artikel 10 – De annulering

 1. Bij eenzijdige annulering van de koopovereenkomst door de koper, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de verkoper bij de uitvoering van de koopovereenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper kan bewijzen dat zijn schade groter is, of de koper kan bewijzen, dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt maximaal 50%, indien de annulering van een koopovereenkomst door de koper geschiedt, terwijl de koper er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering (of een deel ervan indien het een deellevering betreft) kan plaatsvinden.

Artikel 11 – De opslag van goederen

 1. Ingeval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, is de verkoper gerechtigd te handelen:
  • Alsof de overeenkomst door de koper is geannuleerd als bedoeld in artikel 10;
  • Dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen en opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten in rekening te brengen;
  • Dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de koper in opslag te houden; indien de te leveren goederen daarna nog niet door de koper zijn afgenomen, te zijner keuze te handelen als sub a, respectievelijk sub b. Handelt de verkoper alsdan zoals in sub a., dan wordt de schadevergoeding van 30% respectievelijk maximaal 50% conform artikel 10, verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
  • Indien de goederen door de koper zijn betaald, zal de verkoper de goederen maximaal drie maanden in opslag houden zonder berekening aan de koper van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
  • Gaat de koper na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de goederen, dan is de verkoper gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de koper af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de koper bij nakoming van de koopovereenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest. Alvorens de verkoper hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk en per aangetekende post aan de koper kenbaar te maken.
  • Het risico van brand en beschadiging wordt door de verkoper voor zijn rekening door assurantie gedekt.
  • De opslagkosten bedragen 1% van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 12,50 per maand of gedeelte daarvan.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de koper die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld of nalatigheid van de verkoper, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 2. De verkoper staat niet in voor gebreken na de aflevering als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de koper of derden aangebrachte veranderingen.
 3. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Home Center aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade - op welke manier dan ook - ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Artikel 13 – Reclame en garantie

 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen. Reclames kunnen door de koper bij de verkoper slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 2. De verkoper verleent voor door hem geleverde goederen garantie aan de koper gedurende een termijn van 6 maanden op gebreken in de constructie, voor zover het gebreken betreft die bij normaal gebruik aan de dag komen. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de verkoper, zal deze garantie ook gelden voor de koper.
 3. Indien de verkoper beslist dat de reclame terecht is, zal hij handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandel garantie of zelf het gebrek herstellen. De koper moet hiertoe voldoende gelegenheid geven.
 4. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende gebruik van geleverde goederen. Hieronder wordt o.a. verstaan: geen oververhitting bij centrale- of andere verwarmingsbronnen, het zorg dragen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte, grote droogte of andere extremen.
 5. Onoordeelkundige behandeling van- of onvoldoende zorg voor meubelen en woningtextiel sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan verkleuring van hout, textiel of vezelstoffen, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welk volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kan een koper het recht ontlenen op vervanging, herstel en/of schadevergoeding.

Artikel 14 – Voorrijkosten

 1. De verkoper is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, ook bij het verlenen van service, mits dit vooraf aan de koper is bekend gemaakt.

Artikel 15 – Geschillen

 1. In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing, voor zover niet in tegenspraak en strijd met het Europees recht. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd. Deze Algemene Voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 01062054.

CBW erkend logo
Om u een betere shopbeleving te bieden maken wij gebruik van cookies. Meer informatie >